Certyfikacja w analizie transakcyjnej

POZNAJ SZCZEGÓŁOWY PROCES CERTYFIKACJI, PRZEJDŹ GO W GRUPIE SPOTKANIE


Ilustracja: Certyfikacja w analizie transakcyjnej

Certyfikacja w analizie transakcyjnej zawsze dotyczy konkretnego pola działania (O, P, E lub C).
O – organizacji (organization)
P – psychoterapii (psyhotherapy)
E – edukacji (education)
C – doradztwa (counselling)

Warunki pozwalające ubiegać się o certyfikację:
 1. Zrealizowanie jako uczestnik 600 godzin szkoleń w tym:
 • odbycie 300 godzin szkoleń prowadzonych przez PTSTA lub TSTA, czyli certyfikowanych szkoleniowców i superwizorów analizy transakcyjnej.
 • odbycie 300 innych szkoleń zawodowych (w różnych nurtach lub z AT, prowadzone przez osoby nieposiadającego certyfikatu).
 1. Zrealizowanie 750 godzin praktyki zawodowej w nurcie AT (zarówno indywidualnej, jak i grupowej – zależne od pola działania).
 2. Ukończenie 500 godzin rozwoju własnego (treningi interpersonalne, terapia własna, czytanie literatury z AT, udział w grupach dyskusyjnych).
 3. Uczestnictwo w 150 godzinach superwizji w tym:
 • 75 godzin superwizji pod okiem różnych superwizorów (mogą być z innych nurtów niż AT).
 • 35 godzin superwizji pod okiem różnych superwizorów TSTA i PTSTA.
 • 40 godzin superwizji ze sponsorem.
 1. Podpisanie umowy z superwizorem w stopniu TSTA na przygotowanie się do zdania egzaminu w AT – nazywamy to podpisaniem kontraktu ze sponsorem.
 2. Napisanie i uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.
 3. Zdanie egzaminu ustnego. 
Stopnie certyfikacji:
 • CTA–P certyfikowany analityk transakcyjny w polu psychoterapii.
 • 101 Instructor – certyfikowany analityk transakcyjny, mający czasowe 5-letnie uprawnienia do prowadzania Szkoleń 101 i Testu 101.
 • PTSTA–E certyfikowany „warunkowy” szkoleniowiec i superwizor analizy transakcyjnej w polu edukacji.
 • TSTA–O  certyfikowany szkoleniowiec i superwizor analizy transakcyjnej w polu organizacji.

SZKOLENIA I SUPERWIZJE Z CERTYFIKOWANYMI ANALITYKAMI TRANSAKCYJNYMI

Szkolenia                      
Do certyfikacji w kategorii szkolenia z certyfikowanymi analitykami transakcyjnymi liczą się godziny szkoleń prowadzone przez PTSTA i TSTA. Godziny szkoleń prowadzonych przez CTA lub trenerów nieposiadających oficjalnych certyfikatów EATA, liczą się w kategorii rozwoju własnego.
W Polsce brakuje osoby, która uzyskała certyfikat PTSTA i TSTA. Dlatego masz dwie drogi: albo wyjeżdżasz na szkolenia do innych krajów, albo dołączasz do Grupy Spotkanie, która zaprasza szkoleniowców z potrzebnymi uprawnieniami do Polski.
 
W chwili obecnej w Polsce działają dwa takie projekty, udział w nich zapewnia spełnianie wymogów potrzebnych do certyfikacji, oba prowadzone są przez naszą Grupę Spotkanie.
 • Dla osób, które chcą się certyfikować w obszarze organizacji – PRAKTYK ANALIZY TRANSAKCYJNEJ tzw. PrAT.
 • Dla osób, które chcą się certyfikować na polu edukacji EDUKACJA W stronę AUTONOMII  tzw. EvA.

Superwizje
Każda superwizja trwa od 45 do 60 minut. Dla osób mówiących w języku angielskim, niemieckim czy francuskim odbycie superwizji nie wymaga tłumacza. Na superwizje możesz umówić się podczas pobytu szkoleniowców w Polsce lub przez grupowego skype’a.
 
Superwizja kosztuje od 50 euro, a koszt pracy tłumacza to ok. 50–75 zł za godzinę pracy. Sposób rozliczenia ustalany jest bezpośrednio z superwizorem i tłumaczem.
 
Superwizje swojej pracy możesz zacząć właściwie w każdym momencie. Zabezpieczasz w ten sposób swoją praktykę zawodową i swoich klientów. Szybciej znajdujesz właściwe rozwiązania i unikasz pułapek. Ponadto, superwizje prowadzone są przez doświadczonych analityków transakcyjnych dzięki temu pogłębiasz rozumienie i uczysz się praktycznego zastosowania całej teorii AT.
 
Superwizje ze sponsorem (tak nazywamy Superwizora, z którym podpisujesz kontrakt) obejmują przygotowania do egzaminu pisemnego i ustnego oraz dotyczą zarówno treści, jak i samego procesu. Pomagają w przejściu przez czas przygotowania i dojrzewania do otrzymania tytułu certyfikowanego analityka transakcyjnego w wybranym przez Ciebie obszarze zagadnień.
 
Jeśli jesteś zainteresowany służmy kontaktami do sprawdzonych i cenionych przez nas superwizorów.

PRZYSTĄPIENIE DO AKREDYTOWANEGO STOWARZYSZENIA ANALIZY TRANSACYJNEJ I PODPISANIE KONTRAKTU

Aby uzyskać certyfikat CTA trzeba przynależeć do społeczności analizy transakcyjnej. Zanim podpiszesz kontrakt musisz zostać członkiem wybranego przez siebie narodowego stowarzyszenia. W Polsce istnieją 2 towarzystwa Analizy Transakcyjnej:
 • Od 1990 roku Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej z siedzibą w Poznaniu.
 • Od 2010 roku Polskie Towarzystwo Integratywnej Analizy Transakcyjnej (wcześniej Polskie Towarzystwo Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej) z siedzibą w Krakowie.
Obie te organizacje wystąpiły do Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej o akredytacje. PTOAT otrzymał ją w 2010 roku a PTAT wciąż czeka na rozstrzygnięcie aplikacji.
 
Możesz również przystąpić do wybranego zagranicznego towarzystwa analizy transakcyjnej, np. francuskiego Institut Français d'Analyse Transactionnelles (IFAT). Lista narodowych stowarzyszeń znajduje się pod linkiem http://www.eatanews.org/ta-resources-and-links/national-associations/

Podpisanie kontraktu następuje w momencie, kiedy jesteś naprawdę zdecydowany na przystąpienie do zdobycia tytułu Certyfikowanego Analityka Transakcyjnego. 
 
Jako kandydat wybierasz sobie superwizora, do którego masz zaufanie i którego cenisz merytorycznie, zgłaszasz mu swoją prośbę, aby został Twoim tzw. Sponsorem. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi musisz jeszcze:
 • Zostać członkiem akredytowanego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.
 • Spisać swoje doświadczenie zawodowe, szkoleniowe i superwizyjne oraz określić swój plan dotyczący zdobycia certyfikatu w odpowiedni kwestionariusz (zobacz załącznik).
 • Podpisać dokument kontraktu ze sponsorem (zobacz załącznik) i przesłać go do European Association for Transactional Analysis (EATA). 
Kontrakt jest ważny przez 5 lat i może zostać przedłużony jednokrotnie na kolejne 5 lat . Kontrakt dotyczący certyfikacji jest trójstronny, ponieważ podpisywany jest przez Ciebie – kandydata, sponsora i EATA.

Opłaty są następujące:
 • Roczna składka za członkostwa w wybranym towarzystwie Analizy Transakcyjnej (w Polsce to ok. 150 zł, towarzystwa zagraniczne, licząc zniżkę dla krajów z Europy Środkowo-Wschodniej – ok. 90 euro).
 • Opłata za przyjęcie kontraktu przez EATA (34 euro).
 • Jeśli potrzeba, to koszt tłumaczenia kwestionariusza zawodowego na język sponsora.
 • Jeśli potrzeba, to koszt tłumaczenia formularza kontraktu.
 • Zazwyczaj gotowość do tzw. wejścia w kontrakt omawiana jest podczas superwizji, więc możliwe, że do tego musisz doliczyć 1-2 godziny superwizji.
 • Opłatę swojemu sponsorowi płacisz po zdanym egzaminie, szczegóły ustalasz podczas podpisywania kontraktu.

EGZAMIN NA CTA

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Bardzo szczegółowy opis wymagań egzaminacyjnych znajduje się w podręczniku pod linkiem http://www.eatanews.org/training-manuals-and-supplements/
Jeśli piszesz egzamin, koniecznie korzystaj z tego podręcznika w wybranej wersji językowej (angielskiej, niemieckiej, włoskiej, rosyjskiej lub francuskiej). W podręczniku znajdziesz wszystkie potrzebne dokumenty, opisy procedur, wymagania, punktacje itp.
Poniżej opisaliśmy ogólnie przebieg tego procesu, abyś mógł go sobie wyobrazić.
Egzamin z analizy transakcyjnej jest szczególnym rodzajem egzaminu, innym niż te, które znasz ze szkoły czy studiów. Oznacza to, że w momencie kiedy Ty sam uznasz siebie za dobrego i praktykującego analityka transakcyjnego stajesz przed komisją, aby również i ona uznała Cię za dobrego praktyka. Nie ma więc udowadniania, że już się zasłużyło lub „gry w szczęście” polegającej na trafieniu w dobry zestaw pytań.
Bardzo ważne jest, aby egzamin ten zdać w „wolności od skryptu”, z szacunkiem do autorytetu, przy jednoczesnym zachowaniu swojej pozycji profesjonalisty. To co jest szczególnie istotne, zarówno podczas pisania egzaminu, ale także w trakcie trwania egzaminu ustnego, to pozostawanie w pozycji OK–OK. Ponadto, przygotowania i sam egzamin to niesamowita przygoda.

Egzamin pisemny
Pisemny egzamin składa się z czterech części:
 • Część A: AUTOPORTRET ZAWODOWY – przedstawiasz  siebie, co robisz, na czym polega Twoja praca, jakie części teorii analizy transakcyjnej najczęściej wykorzystujesz w swojej pracy.
 • Część B: TWOJE SZKOLENIE I ROZWÓJ OSOBISTY W KONTEKŚCIE analizy transakcyjnej – opisujesz, jak AT wpłynęło na Twój osobisty i zawodowy rozwój.
 • Część C: STUDIUM PRZYPADKU – opisujesz  fragment swojej pracy z Twoim klientem, pokazujesz gdzie nastąpiła zmiana i jaki był w tym udział klienta, a jaki Twój.
 • Część D: TEORIA – dla każdego pola zastosowania analizy transakcyjnej jest stworzona inna pula 13 pytań, z których wybierasz te, na które udzielasz odpowiedzi.
Całość zamykasz w ok. 100 stronach maszynopisu. We wskazanym podręczniku znajdziesz wymagania dotyczące ilości znaków, akapitów itp.
Po napisaniu swojej pracy, przeczytaniu jej przez Sponsora, poprawkach, które naniesiesz, wysyłasz ją do EATA wraz z potrzebnymi dokumentami. Praca jest anonimowa, co oznacza, że nie mogą się w niej pojawić żadne elementy umożliwiające identyfikację autora lub kraj pochodzenia.
Następnie EATA wysyła Twój egzamin pisemny dwóm niezależnym TSTA z Twojego pola działania. Oni oceniają Twoją pracę zgodnie z wytycznymi i zaliczają na podstawie  określonych kryteriów. Jeśli nie mają większych zastrzeżeń możesz szukać kraju i terminu zdawania egzaminu ustnego – zgodnie z językiem, w którym chcesz go zdawać. Możesz zdawać egzamin ustny, gdzie chcesz, z tłumaczem lub samodzielnie.
Jeśli natomiast jeden z recenzentów uznałby Twoją pracę, a drugi nie, praca pisemna jest wysyłana niezależnie i nadal anonimowo do 3 recenzenta.
Za recenzję egzaminu płacisz 85 euro.

Egzamin ustny
Egzamin ustny zdajesz przed komisją, która składa się z 4 członków jury. W jury znajdą się zarówno osoby z Twojego pola działania, ale także z pozostałych obszarów zastosowania analizy transakcyjnej. Egzamin składa się z kilku części:
1. Na początku Komisja wita się z kandydatem i przedstawia się. Potem komisja prosi Cię, abyś się przedstawił i opowiedział o sobie. Każdy członek jury przed egzaminem zapoznał się z recenzjami Twojej części pisemnej.
2. Następnie poszczególni członkowie jury zadają pytania dotyczące Twojej praktyki zawodowej, pracy z kontraktem, wykorzystywania analizy transakcyjnej, kwestii etycznych.
3. Następnie komisja wybiera i odsłuchuje wybrane nagrania, jakie musisz przygotować na egzamin. Nagrania mogą być utrwalone na dyktafonie lub video. Na egzamin przygotowujesz 3 nagrania. Nagrania mają rejestrować Twoją pracę – w tym minimum jedną pracę z grupą, pozostałe mogą dotyczyć pracy z klientem indywidualnym. Wszystkie trzy nagrania mogą również dotyczyć pracy z grupą. Każde nagranie ma mieć dokładnie 5 minut. Do nagrania przygotowujesz bardzo dokładną transkrypcję przetłumaczoną na język, w którym zdajesz egzamin.
4. Po odsłuchaniu nagrania, komisja zadaje pytania, dotyczące Twojej pracy, interwencji, które miały miejsce w nagraniu, diagnozy klienta z którym pracowałeś.
5. Ostatnią częścią egzaminu jest przydzielenie punktacji (zgodnie z jawnym, także dla Ciebie formularzem). Podczas dyskusji jury możesz pozostać w sali lub wyjść.
6. Po dokonaniu ewaluacji Twojego egzaminu, przewodniczący jury ogłasza punktację i decyzję dotyczącą zdania egzaminu.
 
Za egzamin płacisz 240 euro. Dodatkowo musisz liczyć koszty dojazdu, noclegu i ewentualne koszty tłumacza.
 
ZACZNIJ Z NAMI
Jeżeli chcesz podnieść i potwierdzić swoje kwalifikacje międzynarodowym certyfikatem, zapraszamy do kontaktu.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

Wyślij